Distribution & Transportation Management System (DTMS)    back
ระบบงานบริหารการจัดส่งและกระจายสินค้า
    ระบบงานบริหารการจัดส่งและกระจายสินค้า (Distribution and Transportation Management System : DTMS)
ระบบงานนี้เป็นระบบงานที่ช่วยให้การบริหารงานการจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
      1) การบันทึก เปลี่ยนแปลง แก้ไข และลบข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลผู้ใช้, ข้อมูลรถบรรทุก, ข้อมูลเส้นทาง ตลอดจนแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
      2) การรับ DN มาจัดลงรถโดยเลือกใช้ประเภทรถตามการคำนวณขนาดความจุของรถแต่ละคัน เพื่อให้การจัดส่งเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
      3) การเลือกเส้นทางและประเภทสินค้าในการจัดส่ง
      4) การเลือกพนักงานขับรถและเด็กท้ายรถที่จะมอบหมายงานให้ในแต่ละครั้ง
      5) ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามการผลการดำเนินงานในการจัดส่งได้โดยระบบจะแสดงสถานะของการจัดส่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ว่า สินค้าอยู่ ณ จุดใด หรือได้ถูกส่งไปยังปลายทางแล้วหรือยัง
      6) ผู้ใช้สามารถจัดรอบการส่งสินค้ารวมทั้งดูสถานะของรถ และการวิ่งงานของรถแต่ละคัน โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลของรถแต่ละคัน เพื่อนำไปจัดทำรายงาน และ KPI ต่อไป
      7) การออกบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอาทิ การเงิน บัญชี
      8) การแจ้งรายการสินค้าที่เสียหาย หรือถูกทำลาย
      9) การตรวจสอบและปรับปรุงสถานะรถได้โดยตรง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะรถจากรถที่อยู่ระหว่างการใช้งานเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งรถอื่นไปเปลี่ยนและเตรียมงานซ่อมของรถคันดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
      10) การคำนวณเงินให้กับพนักงานขับรถและเด็กท้ายรถแต่ละคน
      11) ระบบสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานซ่อมบำรุงได้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการซ่อมบำรุงได้ อีกทั้งยังสามารถส่งเลขไมล์ในการวิ่งยังฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยางรถยนต์ หรืออะไหล่ส่วนอื่นได้
      12) การออกรายงานประเภทต่างๆ เช่น รายงานยอดคงเหลือของสินค้า, รายงานการถ่ายโอนสินค้าระหว่างสาขา เป็นต้น


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Copyright © 2009 Thipparath Business Co.,Ltd. All Rights Reserved